Cookie Consent by Free Privacy Policy website
search

Kromě našich kampaní a projektů na ochranu zvířat ročně zodpovídáme stovky emailových, telefonických i osobních dotazů. Mnoho z nich se týká případů týrání zvířat, se kterým se lidé setkávají a často neví, jak postupovat. My jako organizace bohužel nemáme žádné pravomoce na přímé řešení situace, můžeme pouze poradit, jak postupovat. Níže shrnujeme základní informace o této problematice a řešení typických problémů, se kterými se na nás lidé obrací.

Které orgány mají na starost řešení případů týrání zvířat?

Jaké předpisy se vztahují k ochraně zvířat?

Co dělat v případě, že máte podezření na týrání zvířat?

Co dělat, pokud v přírodě najdete opuštěné mládě, zraněné zvíře atd.?

Co dělat, najdu-li opuštěného psa, kočku apod.?

V bytě u sousedů celé dny štěká a vyje pes. Co mohu dělat?

Sousedé mají psa, který je celý den uvázaný na řetězu. Jedná se o týrání zvířat?

Jak se zachovat, pokud nejste spokojeni s výsledkem šetření veterinární správy?

Může Svoboda zvířat v případě týrání zvířat nějak zasáhnout, např. zvíře odebrat?

V sousedním bytě je už několik dní zavřená kočka. Sousedé nejsou doma. Co mohu dělat?

Na Facebooku se objevila stránka propagující týrání zvířat. Můžete s tím něco udělat?

Máte další dotazy?

Další informace

 

Které orgány mají na starost řešení případů týrání zvířat?

Příslušné orgány veterinární správy – tedy Krajské veterinární správy – vykonávají dozor nad dodržováním povinností v oblasti ochrany zvířat. Zjistí-li, že dochází k týrání zvířat nebo k jinému porušení zákona na ochranu zvířat, informují obec, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Policii ČR, aby mohlo být zahájeno řízení. Příslušní odborní pracovníci veterinární správy posoudí, zda skutečně dochází k týrání zvířete, proto je vhodné obrátit se v případě podezření na týrání zvířat nebo na jiné porušení zákona na ochranu zvířat nejen na obec či orgány Policie ČR, ale také na ně. Upozornit na týrání zvířat příslušné orgány veterinární správy je vhodné také proto, že na návrh příslušného orgánu veterinární správy může obecní úřad obce s rozšířenou působností správním rozhodnutím nařídit zvláštní opatření, tedy nařídit odebrání týraného zvířete nebo nařídit chovateli pozastavení činnosti, při které dochází k týrání zvířat.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností projednávají přestupky a správní delikty na úseku ochrany zvířat a ukládají pokuty chovatelům podle zákona na ochranu zvířat, a to v případě, kdy dojde k porušení povinností stanovených zákonem na ochranu zvířat nebo stanovených vyhláškou, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů.

Obce projednávají porušení obecně závazných vyhlášek, které vydaly na základě zákona na ochranu zvířat, a ukládají za taková porušení pokuty.

Orgány Policie ČR se zabývají případy, kdy je podezření, že došlo k trestnému činu týrání zvířat podle ustanovení § 203 trestního zákona popřípadě k dalším trestným činům, které souvisejí s ochranou zvířat.

Jaké předpisy se vztahují k ochraně zvířat?

Základní předpisy ve vztahu k ochraně zvířat:

 • zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 30/1998 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 77/2006 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.,
 • vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat, ve znění vyhlášky č. 39/2009 Sb.,
 • vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění vyhlášky č. 425/2005 Sb. a vyhlášky č. 464/2009 Sb.,
 • vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování, ve znění vyhlášky č. 424/2005 Sb.,
 • vyhláška č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat,
 • vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči,
 • vyhláška č. 3/2009 Sb., o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání,
 • vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě,
 • vyhláška č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu,
 • vyhláška č. 114/2010 Sb., o ochraně handicapovaných zvířat při chovu (účinnost od 7. 5. 2010),
 • vyhláška č. 128/2010 Sb., o způsobilosti k označování psů tetováním (účinnost od 21. 5. 2010),
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. (účinnost od 1. 1. 2010).

Znění těchto i dalších předpisů naleznete zde.

Co dělat v případě, že máte podezření na týrání zvířat?

Podezření z týrání zvířat se ohlašuje na příslušnou veterinární strávu, na obecní (obvodní, městský) úřad (odbor životního prostředí) či – zejména v akutním případě – na policii ČR. Kontakty na jednotlivé veterinární správy naleznete zde.

Oznámení můžete podat nejen písemně, ale i ústně. Je lepší, když uvedete své jméno a kontakt; mimo jiné se tak můžete dovědět, jak se daný případ vyvíjí. Úřady jsou však povinny zabývat se i anonymním oznámením.

K oznámení týrání zvířat také můžete použít tento formulář.

Zároveň můžete na Policii ČR podat trestní oznámení.

Odebrání týraného zvířete pak může nařídit obecní (obvodní, městský) úřad, a to pouze na návrh veterinární správy. Pokud jde o potrestání – v případě, že se jedná o přestupek, řeší jej obecní nebo městský úřad, v případě, že je věc posouzena jako trestný čin, postupuje se stejně jako u jiného trestného činu (soudní řízení atd.).

Co dělat, pokud v přírodě najdete opuštěné mládě, zraněné zvíře atd.?

V případě nálezu zraněného zvířete se obraťte na orgány veterinární správy, odbory životního prostředí krajských úřadů a obcí a orgány policie.

V případě nálezu zraněného volně žijícího zvířete (handicapovaného zvířete) je třeba se obrátit na nejbližší záchrannou stanici pro handicapovaná zvířata (seznam stanic) nebo kontaktovat přímo ústředí Českého svazu ochránců přírody, případně blízkou zoologickou zahradu.

Podrobné informace najdete v tomto letáku.

Co dělat, najdu-li opuštěného psa, kočku apod.?

Nikdo nesmí zvíře opustit s úmyslem se ho zbavit nebo je vyhnat. Jedná se o porušení Zákona na ochranu zvířat. Opuštěné zvíře si nálezce nemůže ponechat, je povinen odevzdat zvíře obci, na jejímž území k nálezu došlo. V případě opuštěných zvířat zaniklo vlastnické právo původního chovatele okamžikem opuštění zvířete a vzniklo vlastnické právo obce. Opuštěné zvíře je tedy nutné odevzdat na obecním úřadě nebo je předat do obecního útulku. Obecní úřad má povinnost se o zvíře postarat. Utrácení opuštěných zvířat po určité době, např. po uplynutí karantény, zákon nedovoluje, nejde-li o zákonem stanovený důvod k usmrcení.

V bytě u sousedů celé dny štěká a vyje pes. Co mohu dělat?

Pes je společenské zvíře a není pro něj vhodné, být doma celý den sám. Ačkoli by se tedy mohlo jednat o týrání, orgány ochrany zvířat to jako porušení zákona neposoudí. Můžete se obrátit na krajskou veterinární správu, která je povinna provést kontrolu, ale pokud pes není např. podvyživený nebo bitý, k žádné nápravě nedojde.

Snažte se raději domluvit se sousedem, je možné, že o problému vůbec neví. Pokud na vaše stížnosti nereaguje, obraťte se na domovní správu. Pokud je situace neúnosná, je také možné podat stížnost u obecního úřadu, na hygienické stanici či zavolat policii.

Sousedé mají psa, který je celý den uvázaný na řetězu. Jedná se o týrání zvířat?

Zda se jedná o porušení zákona na ochranu zvířat, může posoudit pouze veterinární správa. Jak plyne z názoru Ústřední komise na ochranu zvířat, trvalé uvázání psa na příliš krátkém řetězu je nevhodné a o týrání by se mohlo jednat. Bohužel veterinární správa těžko posoudí, zda je pes uvázaný trvale a pokud zvíře nejeví jiné známky týrání, k nápravě pravděpodobně nedojde.

Jak se zachovat, pokud nejste spokojeni s výsledkem šetření veterinární správy?

Můžete podat stížnost na:

a) obec, pokud je tato provozovatelkou či majitelkou zařízení, kde dochází k týrání (obraťte se na příslušný krajský úřad),

b) Státní veterinární správu, která je nadřízeným orgánem krajských vet. správ,

c) ÚKOZ (Ústřední komise na ochranu zvířat při Ministerstvu zemědělství),

c) Krajské ředitelství Policie ČR, oddělení vnitřní kontroly příslušného krajského ředitelství, nebo můžete písemné oznámení adresovat přímo státnímu zástupci,

d) kontaktujte média.

Může Svoboda zvířat v případě týrání zvířat nějak zasáhnout, např. zvíře odebrat?

Organizace na ochranu zvířat nemají v případech týrání zvířat žádné pravomoci. Můžeme dělat jen to samé jako běžný občan. Můžeme vám však poradit, na koho se obrátit či jak postupovat.

V sousedním bytě je už několik dní zavřená kočka. Sousedé nejsou doma. Co mohu dělat?

Pokuste se sehnat kontakt na majitele bytu (u ostatních sousedů, u domovní správy). Pokud se Vám to nepodaří, kontaktujte hasiče.

Na Facebooku se objevila stránka propagující týrání zvířat. Můžete s tím něco udělat?

Propagace týrání zvířat je trestná, jedná se o porušení zákona na ochranu zvířat. Stránku (nebo osobu, která ji provozuje) nahlašte Facebooku. Dále se obraťte na Policii. Přímo k účelu oznamování kriminální trestné činnosti v síti internet byl zřízen oznamovací formulář, který naleznete zde. My jako organizace nemáme k řešení těchto případů žádné pravomoci.

Máte další dotazy?

Kontaktujte nás

Navštivte naše informační centrum

Další informace

způsob oznámení týrání zvířat

jak řešit týrání zvířat, chcete se více zapojit do této problematiky?

seznam útulků pro opuštěná zvířata v ČR