Cookie Consent by Free Privacy Policy website
search

I. Správce osobních údajů

 • Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je spolek Svoboda zvířat Plzeň, z.s., IČ 66365678, se sídlem Bzenecká 1054/1, 323 00 Plzeň, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. L 2525 (dále jen „Svoboda zvířat“ nebo „SZ“).
 • Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určitý nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
 • Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují a která tyto údaje dobrovolně poskytla SZ.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

 • Svoboda zvířat zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa trvalého či přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, vzdělání, povolání, znalosti a dovednosti, bankovní údaje – číslo účtu, kód banky (dále jen „osobní údaje“) pokud ji byly tyto údaje poskytnuty.
 • Kromě shora uvedených osobních údajů Svoboda zvířat zaznamenává a uchovává tzv. behavioriální údaje týkající se subjektu údajů, kterými jsou zejména účast na akcích SZ, otevírání e-mailů zasílaných SZ, monitoring plateb, četnost podepisování online petic a jiné online a offline aktivity (dále jen „jiná data“).
 • SZ může všechny tyto údaje dále propojovat s oprávněně zveřejněnými osobními údaji uvedenými o subjektu údajů ve veřejně přístupných zdrojích, tyto údaje shromažďovat, zpracovávat, sledovat, vyhodnocovat a jinak s nimi zacházet, s výjimkou poskytnutí těchto údajů třetím osobám bez předchozího souhlasu subjektu údajů.

III. Shromažďování a zpracování osobních údajů

 • Svoboda zvířat provádí zpracování osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).
 • O poskytnutí osobních údajů může být subjekt údajů požádán při prvním dobrovolném aktivním kontaktu se SZ, zejména v případě podepisování online i offline petic, návštěvě internetových stránek SZ, při účasti na akcích pořádaných SZ, zasílání příspěvků SZ, offline i online registrací, zařazením na seznam účastníků, offline i online žádostí o spolupráci provedenou subjektem údajů osobně, korespondenčně, emailem a telefonicky, či jakoukoliv jinou formou poskytnutí (dále jen „první kontakt se SZ“).
 • Svoboda zvířat je oprávněna shromažďovat, zpracovávat a sledovat osobní údaje a jiná data subjektu údajů.
 • Svoboda zvířat výhradně sama zpracovává osobní údaje a jiná data subjektu údajů. Pouze na základě smlouvy a dle zákonných podmínek mohou být osobní údaje a jiná data týkající se subjektu údajů předány ke zpracování jinému správci.

IV. Účel zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje a jiná data ve shora uvedeném rozsahu mohou být Svobodou zvířat zpracovány za účelem následné komunikace se subjektem údajů prostřednictvím emailu, telefonického hovoru, poštovní korespondence nebo zasíláním SMS zejména v následujících záležitostech SZ:
  1. informování o aktivitách SZ
  2. komunikace související se statusem příznivce, dobrovolníka, člena, člena klubu či dárce SZ zejména potvrzení o přijetí daru, aktualizace kontaktních údajů, účasti na akci pořádané SZ atd.
  3. zasílání newsletteru, informací o probíhajících kampaních, peticích, náboru nových dobrovolníků či pracovníků, možnostech poskytnout SZ dobrovolný příspěvek pro podporu její činnosti, žádostí o spolupráci či jiných vhodných aktivit subjektu údajů v souvislosti s činností SZ

V. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů podle těchto Zásad uděluje subjekt údajů Svobodě zvířat jako správci osobních údajů při prvním kontaktu se SZ podle čl. IV těchto Zásad.

VI. Doba udělení souhlasu

 • Subjekt údajů uděluje souhlas SZ se zpracováním osobních údajů a jiných dat za účelem stanovených v těchto Zásadách na dobu neurčitou, resp. do doby, než subjekt údajů souhlas odvolá.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv prostřednictvím standardních komunikačních kanálů odvolat. Po odvolání souhlasu Svoboda zvířat zajistí, aby veškeré údaje subjektu údajů byly z databáze zlikvidovány a nebyly nadále zpracovány, s výjimkou stanovenou ZOOÚ). Údaje související s dary poskytnutými SZ před odvoláním souhlasu vymazány nebudou.

VII. Přístup subjektu údajů k osobním údajům

 • Subjekt údajů má od okamžiku zpracování osobních údajů právo kdykoliv požádat Svobodu zvířat o informaci o zpracování svých osobních údajů. V takovém případě SZ poskytne subjektu údajů informace v rozsahu stanoveném ZOOÚ.

VIII. Využívání informací o návštěvníkovi stránek Svoboda zvířat

 • Stránkami Svobody zvířat se rozumí jakýkoliv digitální obsah přístupný na internetových doménách, jejichž vlastníkem či držitelem je Svoboda zvířat.
 • Internetové stránky Svobody zvířat mohou obsahovat odkazy na různé internetové stránky třetích osob, zejména na sociální sítě jako jsou Facebook, Instagram, Twitter, Google+, Youtube apod. Tyto odkazy nejsou součástí internetových stránek SZ, přičemž mohou používat cookies sledující činnost subjektu údajů na internetu. Cookies třetích osob se řídí zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích osob. Cookies lze zablokovat v nastavení daného internetového prohlížeče.
 • Internetové stránky Svobody zvířat používají Google analytics a mohou shromažďovat technické údaje o požadavku subjektu na získání obsahu ze serveru v rozsahu IP adresa, čas požadavku, typ prohlížeče, operační systém, apod.

IX. Kontakt

V případě dotazů, připomínek týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, žádostí o poskytnutí informací nebo likvidaci osobních údajů dle ZOOÚ lze kontaktovat pověřence Svobody zvířat pro ochranu osobních údajů (viz: www.svobodazvirat.cz/o-nas/kontakty)